Choď na obsah Choď na menu
 


Volanie k Slovenskému národu i Českým bratom v duchu.

Volanie k Slovenskému národu i Českým bratom v duchu.

Za Boha a za národ! - Pravda Páně víťezí! Povstaňme Bratia v Bohu!

Počúvajme volanie z výšin.

Bdejme a jednajme!

Buďme na stráži a vyvolajme víťazstvo!

Nastáva čas, keď volanie preniká ku všetkým duchovným bojovníkom, aby sa prebudili, zaujali svoje miesto na rôznych miestach zeme a spojili sa ... v jeden mocný plameň.

Duchové sily sú pripravené ku pomoci.

Zo Svetla prúdi v čase núdze pomoc k pozemskému ľudstvu, aby bola využitá na obranu života a Pravdy.

Sila je tu a prúdi.

Nemožno ju zastaviť a to čo bude spôsobovať, bude očista tejto zeme, ktorá zo sebou strhne všetko nezdravé a temné.

Tlak zo Svetla sa bude stupňovať.

Ako to všetko však prebehne to záleží i na ľuďoch, ktorí stoja na stráži ako i na tých, ktorí sa prebúdzajú z duchovného spánku. Spojme sa bratia!

Hlavnou vecou pri tom sú naše myšlienky, naše chcenie, naša vernosť odvaha a odhodlanosť.

Sila Stvoriteľa prúdi ku pomoci  a my túto mocnú tvorivú silu potrebujete iba riadiť k víťazstvu Svetla.

Pre duchovné bojovníka nie je prioritne potrebné, konať demonštrácie a bojovať hrubou silou, pretože duchovná sila je oveľa mocnejšia, úderná, neprekonateľná a nepoznaná nepriateľmi. Nie je ju možné zadržať vodným delom, ani silovými zložkami.

Nie je možné ju zastaviť politickou mocou.

Nie je možné ju zadržať ničím. Je priebojná, víťazná, strhujúca!

Staňme sa bojovníkmi Bieleho plameňa, ktorá zlomí odpor temna a prúd svetla prinesie ozdravujúci sa proces.

Víťazstvo bude vždy patriť Bohu, ak nezlyháme, nebudeme príliš vlažní a vybudujeme v sebe chrám rytierskej odvahy a sily. Myšlienky majú obrovskú moc a sú schopné vyvolať nesmierne zmeny v jemnohmotnom i v hrubohmotnom svete, tu na zemi!

Toto je boj, ktorý nás povedie k víťazstvu, Bohom chceným spôsobom.

Naše myšlienky sú vyžarovania, ktoré vyvolajú spojenie s neviditeľnými no mocnými duchovnými bojovníkmi Svetla i v iných sférach, ktorí sú pripravení ku pomoci, avšak aby sa mohli prejaviť, potrebujú spojenie s bratstvom duchovných bojovníkov na zemi. Nás a to každého jedného. Bdejme teda!  Myslime na to!

Keď my zlyháme, dovolíme zlu, aby sa šírilo.

Zastavme to bratia a Pravda Pána zvíťazí!  Neurčujme ako. To prenechajme Božej múdrosti.

S nami je Boh a v ňom je ničím neprekonateľná sila, ktorá sa vo vernosti nedá poraziť.                                                            

Len si to predstavte – človek proti Bohu. Groteskná predstava.

Je vyššia sila než Boh? Nie, nie je!!! Tak čoho sa máme báť?!

Sila Pána udržuje celé stvorenie, všetky svety a prúdi a točí všetky úrovne a všetky galaxie v neprekonateľnej moci.

Nemáme ani možnosť vytušiť čo všetko je v tejto sile ukryté a akú obrovskú vlnu dokáže vytvoriť bratstvo, duchovne odhodlaných bojovníkov v ktorých hrudi bijú statočné srdcia, pripravené túto silu priviesť k víťazstvu.

Nespoliehajme sa na to, že Boh všetko zariadi!

On všetko pripravil, ale my sme to, kto musíme bojovať o svoju Slobodu o víťazstvo. V Jeho sile!

Zostrime preto myšlienky proti nepriateľom života, slobody, lásky...proti zlu a jeho prisluhovačom.

Vytvorme v jednote silu Bieleho plameňa, ktorý bude víťazne prenikať cez všetku temnotu a bude boriť, budovať a odhaľovať temné úsilie služobníkov zla.

Ak my zlyháme, utrpenie sa obráti na nás. Na naše deti, ženy, matky i otcov. Utrpí naša sloboda, naše tradície a trápenie národov bude ešte väčšie. Každý jeden z nás preto nesie zodpovednosť za stav tejto zeme, kto sa nezasadí za víťazstvo Svetla.   

Za každého zomierajúceho pod útlakom či v chorobe. Za psychické ujmy a samovraždy.

Zbavme sa strachu! Strach je najväčším nepriateľom človeka! Smelo v pred je Bohu milé.

Ukážme radostnú odvahu a víťazstvo bude dosiahnuté!

Postav sa teda bojovník za všetko čo ti je vzácne a milé a nachystaj sa k silnému boju!

Každý jeden to môžeme vykonať, kto sa s odhodlaním vloží do služby Pána! I dnes!

Nech ťa teda bojovník sila sprevádza a nech sa ti stane ako si uveril! V tom je tvoj meč i štít!

Sila viery láme skaly!

Všetci za jedného, jeden za všetkých! Už nie je čas, nečinne vyčkávať.  

Kedykoľvek a kdekoľvek buďme na stráži v boji proti zlu a vrhajme svoje kopije myšlienkového chcenia v presvedčení a sile víťazstva na všetko zlé a zotročujúce. Zomknime sa a myslime na víťazstvo Svetla na zemi!

Nie vo viere, ale v strhujúcom PRESVEDČENÍ v silu Božej moci a víťazstva silných bojovníkov po našom boku, ktorí zo silou nášho presvedčenia a  našich myšlienok budú dobývať jednu pevnosť temna za druhou, až ku konečnému víťazstvu.

Buďme na stráži dňom i nocou a neupadajme do slabomyseľnosti, ktorá ochromuje a znemožňuje víťazstvo.

Buďme stále na stráži.

Víťazstvo patrí tomu s kým je BOH! Keď sa v Toto spojíme ovplyvníme dianie na celej zemi. Nech sa nám stane, ako sme uverili a nech naša viera prerastá k víťaznému presvedčeniu! Stojme, verne, ako skaly v príboji a buďme majákmi pre trpiacich a v strachu a zúfalstve sa zmietajúcich ľudí. Pre nich a pre národ nikdy nepoľavujme, lebo byť bdelým je požiadavka!

Bdelosť nám prinesie víťazstvo a oslobodenie a zničí sily temna.

Nedajme sa odpútať správami a malichernosťami všedného dňa od vysokej úlohy. Nedajme sa zlomiť cieleným vyvolávaním strachu, pretože ak vydržíme ... budú to nakoniec oni, kto sa bude báť a zrádzať sa navzájom!!! To je vlastnosť temna.

Bohu na neradno vysmievať a to sa deje každým pošliapavaním ľudských práv a slobodnej vôle človeka danej mu Stvoriteľom. Nebuďte však útlocitní, pretože to oslabuje a tiež nepestujte v sebe nenávisť, lebo tá by zasiahla i Vás a zasadila by Vám tvrdú ranu.

Buďme bojovníkmi žiariacimi v presvedčení víťazstva Pravdy a Božia sila bude s nami!

Vernosťou a odhodlaním, tiež získame ochranu a posilu tak silnú, že ju musí každý, kto bude verne stáť pri Bohu a blížnom vnútorne i fyzicky pociťovať. To Vás presvedčí o existencii sily, no i tak pocítite, iba čiastočku tej mohutnej sily, ktorú dokáže rozpútať jednota v Bohom chcenom pôsobení.

Nech plameň nášho chcenia a myslenia preniká víťazne do každej štrbinky temna a zničí úsilie týchto Luciferových trabantov. Keď príde zásah zo Svetla, zrúti sa ich podstavec, ktorý stojí na hlinených nohách. Príde voda života a záplava strhne ich malicherné, temné , falošné ciele a zotročujúce praktiky. Myslite však i na to, že nepriatelia sú pripravení ľudí oslabiť a využiť na vlastné ciele, aby prenikli do vnútra tábora.

Nečakajte na pomoc politikov, ktorí väčšinou sledujú len vlastné ciele a Vás používajú ako obetných baránkov.

Je čas, aby povstala duchovná sila a strhla múry falošných predstáv.

Myslime však na našich bratov v uniformách. Aby pocítili hrdosť a česť. Lásku k vlasti i k ľuďom, ktorí sú ako oni, len na iných miestach. Mnohí z nich sú dobrí. Myslime na nich tak, aby boli posilnení odvahou stáť verne pri pravde a práve. Myslime na tých, ktorí povstali a povstanú proti zlovôli mocných a nevedia o duchovnej sile a chráňme ich v myšlienkovom kruhu mocných bojovníkov, aby boli v ochrane Pána.

Príde čas, keď  uvidíme, kto bol skutočný a kto bojoval za nás.

Ten ktorý tu vždy bol a bude, ktorý je Alfou i Omegou, počiatkom i koncom.

On je to, kto za nás v tejto dobe bojuje a i naším prostredníctvom môže prenikať do ich svedomia a duší.

Duch Pravdy! A niet vyššej sily!

Spojme sa v trvalom zachvievaní v sile Ducha a silu, vytvorme v bojovnosti ochrannú silu nad našimi blížnymi.

Buďme bdelí a každý zlý úmysel ihneď zničme žiarením bojovnosti v presvedčení víťazstva...veďme svoje myšlienky na miesta, kde je zlo a privádzajme tam duchovné sily, ktoré zlo premôžu. Ak vytrváme, bude nám umožnené byť svedkami Božej a duchovnej sily, pretože toto nie je predstava, ani fantázia, ale skutočnosť.

Čím viac nás bude tým väčší účinok táto sila bude mať. Prenikne to do cítenia a ovzdušia a bude oslovovať vnútorne i cítenie iných ľudí na celej zemi.

Pripravme sa vnútorne i v myšlienkach k ostrému boju, proti všetkému zlu a v podpore víťazstva dobra!

To je požiadavka na každého.

K tomu nám dopomáhaj Boh.

Amen.

******

Boj záření
Žhavá modlitba řinula se z Hjalfdarových úst.
Světlý Otče, nedovol, aby toto byl konec, aby duchové, kteří byli vychováváni ve věrnosti, nyní, když putují do svého domova, ztratili jasnou cestu.
Kdysi povolil jsi mi na mou prosbu, že ti budu smět sloužit po všechnu věčnost. Neztrácej svou trpělivost, když tě prosím celou svou silou za tyto slabé.
Kdysi pronesl Jsi slova: »Je ti to dovoleno.
« Tím dal jsi mi svou sílu k vítězství."
Nepopsatelná moc snesla se shůry dolů v tomto okamžiku modlitby.
"Věrní moji druhové, nebuďte unaveni. Což nevíte, kdo vás vede? Můžete váhat? Můžete malomyslnět?
Nyní, po vybičovaném a povzbuzujícím probuzení nalezl také slovy cestu lásky. Líčil jim blízkost zářícího domova a připomínal jim znova sílu, která je vede k cíli.
Ve svém chtění, aby se jejich úmysl podařil, kráčeli krok za krokem opatrně a věrně. Proudy jejich čistých myšlenek přitahovaly sem stále více harmonie a síly ze všech úrovní stvoření.
Tak došli na pokraj lesa a viděli z úkrytu ve větvích kalně se vlnící, zapáchající masu líné jemnohmotnosti, přilepenou v údolí.
Mocná síla jednoty naplnila tuto četu, která stále pevněji a jistěji se k sobě přimkla.
Hjalfdar to pozoroval s radostí. On sám kráčel rychleji kupředu jako by byl okřídlený na této jisté půdě, kterou tvořili věrní druhové.
A opět jako kdysi na hranici Čekající země vycházely z každých jednotlivých prsou zářivé proudy jako lesknoucí se meče.
Tu zvolal osvícený Hjalfdar:
"Pohleďte, jak rozhodnutí ku zničení vystupuje v dáli jako kouř. Vyšlete zbraně svého chtění a vyzařujte sílu, kterou světlý Otec poslal k pozemskému boji.
Pohněte svými myšlenkami a ražte jimi cestu vpřed. Pohleďte na pomocníky.
Světlý Otec nedal vám pochopení pro všechny vedoucí síly proto, abyste pozorovali jejich krásy, ale proto, abyste jejich pomoci využili."
A stále více a více se pohyboval boj záření.
Kupředu útočily jasné, světlem zaplavené vlny, jimiž probleskovala ostrá, plamenná kopí.
Nejpřednější zbraň podobala se ohnivému meči, jakého dosud nikdy nespatřil člověk na zemi.
Byl to duchovní meč jednoho ze stvořených, který mu kdysi Parsifal poslal na Patmos.
Jako lvi zaútočili mužové a za nimi následovali mladí muži a chlapci. Teprve za nimi přicházely ženy, které nesly před sebou svítící kopí chtění. V řadě stínovitě se pohybujících draků vznikl neklid a vytryskly páry úzkosti.
To nebyla stejnorodost, co se zde k nim blížilo, nýbrž vítězící, svítící záření, které rozhánělo tyto mocné, jemnohmotné výpary, aniž by se samo přitom změnilo.
Hráz síly obklopovala dobyvatele, kteří zde měli na příkaz světlého Otce objevit krásnou zemi.
Pak teprve došlo k pozemskému boji. Slyšeli hlas: "Bez předchozího boje záření v opravdové chtění byl by vám oheň zhasl, ale nyní nese v sobě vítězství."
Ephesus
 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 

 

Portrét


KontaktArchív

Kalendár
<< november / 2021 >>


Štatistiky

Online: 3
Celkom: 86466
Mesiac: 1014
Deň: 24